Informacje bieżące

Program stypendialny Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów 06.02.2017 08:37

W marcu 2017r. rozpoczyna się kolejna edycja programu stypendialnego stanowiącego jeden z instrumentów realizacji Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego. Jego celem nadrzędnym jest zbudowanie w Szczecinie społeczeństwa wiedzy i wykorzystanie tej wiedzy dla wsparcia priorytetów rozwojowych miasta i regionu.

O stypendium Prezydenta Miasta Szczecin mogą ubiegać się studenci i doktoranci spełniający warunki określone w Regulaminie przyjętym Uchwałą Nr X/188/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 lipca 2011 roku i reprezentujący dziedziny nauki i sztuki oraz dyscypliny, kierunki i specjalności naukowe wymienione w załączniku nr 1 do Regulaminu. Wniosek o stypendium naukowe kandydaci na stypendystów winni składać w Urzędzie Miasta w Biurze Strategii, pl. Armii Krajowej 1 (IV piętro, skrzydło przy ul. Odrowąża) w terminie od 1 do 10 marca 2017r. do godziny 15:00.