Uchwały Rady Wydziału / Zarządzenia Dziekana - 2017

Dokumenty dostępne wyłącznie w Uczelnianej Sieci Komputerowej (USK)

Uchwały Rady Wydziału

01/2017 z 31.01.2017r.
W sprawie nadania dr inż. Jarosławowi Chmielowi stopnia doktora habilitowanego, w obszarze nauk technicznych, w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.
02/2017 z 31.01.2017r.
W sprawie nadania Tytułu Honorowego "Ambasador Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki" Panu inż. Henrykowi Adamusowi.
03/2017 z 31.01.2017r.
W sprawie nadania Tytułu Honorowego "Ambasador Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki" Panu dr inż. Wiesławowi Jaroszewiczowi.
04/2017 z 31.01.2017r.
W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Pawła Herbina w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn i wyznaczenie promotora.
05/2017 z 31.01.2017r.
W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Malwiny Pilarskiej w dyscyplinie inżynieria materiałowa i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego.
06/2017 z 31.01.2017r.
W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Karola Miądlickiego w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego.
07/2017 z 31.01.2017r.
W sprawie oferty kształcenia w języku angielskim na kierunku Inżynieria Materiałowa.
08/2017 z 28.02.2017r.
W sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Sławomira Krajewskiego w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.
09/2017 z 28.02.2017r.
W sprawie zmiany uchwały Rady Wydziału nr 40 z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Izabeli Irskiej w dyscyplinie inżynieria materiałowa, wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.
10/2017 z 28.02.2017r.
W sprawie szczegółowych warunków kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki w roku akademickim 2017/2018.
11/2017 z 28.02.2017r.
W sprawie limitów przyjęć na kierunki studiów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki na rok akademicki 2017/2018.
12/2017 z 28.02.2017r.
W sprawie zaopiniowania kandydatury dr hab. inż. Janusza Cieloszyka do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2017/2018.
13/2017 z 28.03.2017r.
W sprawie nadania Tytułu Honorowego „Ambasador Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki” Panu inż. Bronisławowi Kublowi.
14/2017 z 28.03.2017r.
W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Marcina Jasiewicza w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego.
15/2017 z 28.03.2017r.
W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Dariusza Pulikowskiego w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn i wyznaczenie promotora.
16/2017 z 16.05.2017r.
W sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Łukasza Drąga w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn oraz wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.
17/2017 z 30.05.2017r.
W sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. Sławomira Krajewskiego w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn i dopuszczenie jej do publicznej obrony.
18/2017 z 30.05.2017r.
W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Katarzyny Mydłowskiej w dyscyplinie inżynieria materiałowa, wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego.
19/2017 z 30.05.2017r.
W sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Szydłowskiego w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.
20/2017 z 30.05.2017r.
W sprawie zatwierdzenia odniesień do obszarowych efektów kształcenia dla kierunków: mechanika i budowa maszyn, inżynieria materiałowa, mechatronika, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji, energetyka.
21/2017 z 30.05.2017r.
W sprawie zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia dla kierunków prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki od roku akademickiego 2017/2018.
22/2017 z 20.06.2017r.
W sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Sławomira Krajewskiego w obszarze nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.
23/2017 z 20.06.2017r.
W sprawie nadania mgr inż. Sławomirowi Krajewskiemu stopnia doktora w obszarze nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.
24/2017 z 27.06.2017r.
W sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie dyscypliny budowa i eksploatacja maszyn wszczętego na wniosek dr inż. Mariusza Jenka.
25/2017 z 27.06.2017r.
W sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka komisji) w postępowaniu habilitacyjnym w zakresie dyscypliny budowa i eksploatacja maszyn wszczętym na wniosek dra inż. Mariusza Jenka.
26/2017 z 27.06.2017r.
W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Artura Bajwoluka w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn oraz wyznaczenie promotora.
27/2017 z 27.06.2017r.
W sprawie umorzenia przewodu doktorskiego mgr inż. Roksany Mazurek.

Zarządzenia Dziekana WIMiM

01/2017 z 04.01.2017r.
W sprawie ustanowienia honorowego tytułu "Ambasador Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki".
02/2017 z 05.01.2017r.
W sprawie powołania Kapituły honorowego tytułu "Ambasador Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki".